facebook:web
placeholder user
placeholder user
placeholder user
weeknuus%20hp
poste
klerewinkel

Laerskool J J van der Merwe in Ermelo is ‘n opvoedkundige inrigting by uitstek:
- waar God Drie-enig, erken en gedien word,
- waar die kind eerste gestel word,
- waar leerders in ‘n ontspanne, geborge atmosfeer begelei word om tot hulle volle potensiaal op akademiese-, kulturele- en sportgebied te ontwikkel,
- waar kinders ten volle toegerus word om hulle hoërskoolloopbaan en toekoms met hoop en verwagting tegemoet te gaan,
- waar verantwoordelikheid en selfdissipline hoekstene van die opvoeding is,
- waar respek as ‘n lewenswysheid aangeleer word,
- waar opvoeders – fasiliteerders – in ‘n positiewe en geborge milieu entoesiasties funksioneer om die eise van die toekoms suksesvol te bestuur,
- waar die geboue en terrein met trots en oorgawe in stand gehou en verfraai word,
- waar opvoeders, ouers en die gemeenskap saam ‘n gedugte eenheid vorm, om die skool se ideale suksesvol en met entoesiasme te verwesenlik.

GHOLFDAG%202024
Blikkies%202
Blikkies%203
Blikkies%201

Copyright © 2024  LAERSKOOL JJ VAN DER MERWE