embleem

JJ SPORT

Die beoefening van sport vorm ‘n baiegrootdeel van die hele skoolbelewenis by Laerskool JJ van der Merwe, aangesienons sport beskou as ‘n verlenging van die opvoedingsproses om die kind as ‘n geheelteontwikkel. Tydenssportbeoefening leer onskinderstoewyding, deursettingsvermoë, wilskrag, spangees, respek, dissipline, nederigheid, volharding, reverdigheid, kreatiwiteit, selfvertroue, die waarde van vriendskapenselfbeheersing om maar ‘n paartenoem. Onspoog om altyden in alles, soosonsleusesê, ons heel bestetedoenenons is altydkompeterend. Hier by JJ word Atletiek, Rugby, Netbal, Hokkie, Tennis, Krieket, Skaak, Landloopen Golf aangebied. Sekerefasette van Perdry, FietsryenVisvang word ookgeakkomodeer. Menige JJ-kind kanoor die jareheenterugkyk op die genot van sportdeelnameen is dankbaarvir ‘n gesondeliggaam wat ‘n gesonde gees huisves. Alhoewel on hier by JJ kanspog met menigesportprestasies is onsveral trots op onsleerlinge wat groeienontwikkel in al die aspektesooshierbo genome en die goeie gees van deelnameonderonskinders.

JJ - Alleen die Beste!

Copyright © 2020  LAERSKOOL JJ VAN DER MERWE